wtorek, 21 maja 2024

użytkownik: niezalogowany [zaloguj]

 szybki dostęp

login

hasło

 
Rejestracja
Przypomnienie hasła


Zobacz w jakich
miastach działamy

 • Krok po kroku
 • Kalkulatory:
     - kredyt hipoteczny
     - kredyt samochodowy

 • Wszystko o kredytach
 •  
   

  Regulamin smartbank.pl

  1. Definicje

  1.1. smartbank.pl – serwis prowadzony przez firmę ONEST zarejestrowaną we Wrocławiu przy ul. Chłodnej 3 z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 177934 w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. W dalszej części niniejszego Regulaminu używanie nazwy smartbank.pl jest równoznaczne z używaniem nazwy ONEST.

  1.2. Klient – osoba, która korzysta ze strony internetowej smartbank.pl lub innej strony współpracującej z firmą ONEST w sposób umożliwiający korzystanie z zasobów serwisu smartbank.pl.

  1.3. Oferent – pracownik banku lub pośrednika sprzedającego produkty bankowe i współpracujący z witryną smartbank.pl.

  1.4. Zapytanie ofertowe – zapytanie wpisane na stronę smartbank.pl przez Klienta w celu otrzymania ofert kredytowych od banków i pośredników sprzedających usługi bankowe za pośrednictwem witryny smartbank.pl.

  1.5. Oferta – oferta kredytowa wpisana do witryny smartbank.pl przez Oferenta współpracującego z witryną smartbank.pl w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wysłane przez Klienta.

  1.6. Autoryzacja – autoryzacja Zapytania ofertowego mająca na celu uwiarygodnienie Klienta wysyłającego Zapytanie ofertowe, sprawdzenie poprawności Zapytania ofertowego i określenie Okresu ofertowania. Pozytywna autoryzacja zapytania jest warunkiem koniecznym do rozesłania Zapytania ofertowego do Oferentów.

  1.7. Okres ofertowania – okres od dnia pozytywnej Autoryzacji Zapytania ofertowego do dnia zamknięcia ofertowania.

  1.8. Umowa – umowa kredytowa lub leasingowa podpisana przez Klienta z bankiem lub pośrednikiem.


  2. Rejestracja

  2.1. Skorzystanie z usług witryny smartbank.pl jest możliwe po zarejestrowaniu się i potwierdzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej faktu rejestracji. Rejestracja umożliwia wysyłanie Zapytań ofertowych, dostęp do danych statystycznych, dokonywanie ocen produktów bankowych oraz dostęp do innych danych charakteryzujących rynek produktów finansowych.

  2.2. Rejestracja wymaga wpisania: loginu, hasła, adresu e-mail, miejscowości zamieszkania, kodu pocztowego, nazwy województwa i płci.

  2.3. Dane dodatkowe, niezbędne do wysyłania Zapytań ofertowych: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer drugiego telefonu, data urodzenia, numer PESEL.

  2.4. W celu wysłania Zapytania ofertowego Klient jest zobowiązany do wpisania danych niezbędnych Oferentowi do sporządzenia Oferty.

  2.5. Klient ma prawo do modyfikowania lub usunięcia swoich danych osobowych wprowadzonych do serwisu smartbank.pl za wyjątkiem okresu od wysłania zapytania ofertowego do zakończenia Okresu ofertowania.

  2.6. Dane zapisane w wysłanych Zapytaniach ofertowych i wysłanych Ofertach przechodzą na własność witryny smartbank.pl.

  2.7. smartbank.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania danych zawartych w Zapytaniu ofertowym w porozumieniu z Klientem podczas Autoryzacji zapytania.


  3. Zasady działania serwisu smartbank.pl


  3.1. Celem działania witryny jest ułatwienie Klientom smartbank.pl wyszukiwania najlepszych ofert kredytowych i leasingowych na rynku.

  3.2. Klient upoważnia witrynę smartbank.pl do reprezentowania jego interesów wobec banku, którego ofertę wybrał w celu podpisania Umowy.

  3.3. smartbank.pl umożliwia wysyłanie zapytań ofertowych osobom fizycznym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w celu wyszukania najlepszych Ofert i podpisania stosownych Umów.

  3.4. smartbank.pl może zablokować konto Klienta i tym samym odmówić autoryzacji i rozsyłania Zapytań ofertowych w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, działań szkodzących witrynie smartbank.pl i wykorzystywania witryny niezgodnie z jej przeznaczeniem.

  3.5. smartbank.pl umożliwia bezpłatne wysyłanie zapytań kredytowych przez Klienta do wszystkich Oferentów posiadających siedzibę w mieście lub miastach wybranym przez Klienta i współpracujących z witryną smartbank.pl oraz oferujących produkt wybrany przez Klienta.

  3.6. smartbank.pl nie zajmuje się doradzaniem w temacie wyboru najlepszej oferty. Witryna smartbank.pl oddaje do dyspozycji narzędzia i wskaźniki umożliwiające samodzielną ocenę otrzymanych ofert. W sytuacjach szczególnych i na wyraźną prośbę Klienta pracownik witryny smartbank.pl może służyć swoją opinią na temat przesłanych do Klienta ofert oraz sposobu wprowadzania do systemu Zapytania ofertowego.

  3.7. Zapytanie Ofertowe jest rozsyłane do Oferentów tylko po przeprowadzeniu pozytywnej Autoryzacji Zapytania ofertowego przeprowadzonej drogą telefoniczną przez pracownika witryny smartbank.pl w terminie ustalonym przez Klienta.

  3.8. Na etapie ofertowania serwis smartbank.pl nie przesyła do Oferentów danych osobowych i kontaktowych Klienta. Dane kontaktowe są wysyłane tylko za zgodą Klienta do Oferenta, którego ofertę wybrał Klient.

  3.9. Do każdej otrzymanej Oferty Klient może otrzymać dane statystyczne dotyczące produktów oferowanych przez Oferenta ułatwiające podjęcie właściwego wyboru.

  3.10. Otrzymane przez Klienta Oferty zachowują ważność prze 30 dni od daty zamknięcia ofertowania. W szczególnych przypadkach, kiedy Oferent poprzez wewnętrzne rozporządzenia zmienia warunki handlowe Oferta może się zdezaktualizować przed upływem 30 dni od czasu zamknięcia Okresu ofertowania.

  3.11. Klient ma prawo wybrać tylko jedną Ofertę. Wybór kolejnej oferty jest możliwy tylko po odrzuceniu poprzednio wybranej Oferty przez Klienta lub przy braku możliwości kontynuowania obsługi Klienta przez Oferenta.

  3.12. Klient wyraża zgodę na przesłanie swojego imienia, nazwiska oraz telefonów kontaktowych do Oferenta, którego Ofertę wybrał Klient w celu podpisania Umowy.

  3.13. Klient wyraża zgodę na informowanie go za pomocą poczty elektronicznej o otrzymywanych Ofertach, o możliwości wystawiania kolejnych ocen oraz o działaniach Oferenta mających związek z Zapytaniem ofertowym Klienta.


  4. Prawa i obowiązki serwisu smartbank.pl

  4.1. Serwis smartbank.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Klientowi dostępu do możliwie największej liczby Oferentów.

  4.2. smartbank.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia możliwie największej ilości Ofert zbieranych w odpowiedzi na wysłane przez Klienta Zapytanie ofertowe za pośrednictwem serwisu smartbank.pl.

  4.3. smartbank.pl zobowiązuje się do wykluczania ze współpracy Oferentów, którzy nie dbają o dobry interes Klienta , nie dotrzymują parametrów wysyłanych Ofert, wprowadzają w błąd Klienta lub w inny sposób działają na szkodę Klienta witryny smartbank.pl.

  4.4. smartbank.pl zobowiązuje się do kompleksowego i pełnego przedstawiania parametrów Ofert wysłanych do Klienta za pośrednictwem serwisu smartbank.pl.

  4.5. smartbank.pl ma prawo do przekazania imienia, nazwiska oraz numerów telefonów kontaktowych tylko do Oferenta, którego Ofertę wybrał Klient i tylko za zgodą Klienta.


  5. Prawa i obowiązki Klienta

  5.1. Klient ma prawo do bezpłatnej wysyłki określonej liczby Zapytań ofertowych w ciągu trzech miesięcy. Maksymalną liczbę zapytań ustala administrator serwisu smartbank.pl.

  5.2. Klient ma obowiązek do wystawienia oceny wybranej oferty w sposób zgodny z Regulaminem.

  5.3. Klient ma prawo do poprawy błędnych danych Zapytania ofertowego podczas procesu Autoryzacji Zapytania ofertowego.

  5.4. Klient zobowiązuje się do wystawienia ocen dla wybranej przez siebie oferty.
  a) I ocena – ocena pierwszego kontaktu z Oferentem, dokonywana po odbyciu pierwszego spotkania.
  b) II ocena – ocena produktu, dokonywana po podpisaniu Umowy z Oferentem.
  c) III ocena – ocena posprzedażowa, dokonywana po upływie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.

  5.5. Klient ma prawo do wysyłki Zapytania ofertowego tylko w przypadku chęci skorzystania z usług Oferenta. Wysyłka Zapytań ofertowych w innych celach będzie uważana za działanie na szkodę serwisu smartbank.pl.

  5.6. Po otrzymaniu Ofert za pośrednictwem smartbank.pl ale w przypadku skorzystania z Oferty, której Klient nie otrzymał za pośrednictwem smartbank.pl ,Klient zobowiązuje się do dopisania na listę Ofert nazwy banku, miejscowości oraz podstawowych parametrów sfinalizowanej Oferty.

  5.7. W przypadku zmiany parametrów Oferty przez Oferenta podczas pierwszego spotkania, Klient ma prawo zgłosić taki przypadek za pośrednictwem poczty elektronicznej pracownikom serwisu smartbank.pl.


  6. Odpowiedzialność witryny smartabank.pl


  6.1. smartbank.pl nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zmieniania przez Oferentów parametrów handlowych ofert przesyłanych za pośrednictwem serwisu smartbank.pl.

  6.2. smartbank.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta poniesione w wyniku działań Oferenta.

  6.3. smartbank.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu witryny oraz utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od serwisu smartbank.pl.


  7. Postanowienia końcowe

  7.1. smartbank.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

  7.2. Wszelkie parametry, dane i wielkości liczbowe zawarte w Zapytaniach ofertowych i Ofertach są własnością smartbank.pl .

  7.3. W przypadku uznania jednego lub kilku postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia nie tracą ważności.

  7.4.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez smartbank.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy ONEST.


  Strona główna | FAQ | O nas | Kontakt | Polityka prywatności
  © smartbank.pl 2005. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Projekt i realizacja: compunet Polska